پروژه دانشگاه تهران

پروژه دانشگاه تهران

فروش لوله واتصالات سوپرپایپ به پروژه ۲۸۰ واحدی دانشگاه تهران با مساحت ۶۰۰۰۰ مترمربع