مسکن مهر رشت

ارسال لوله و اتصالات سوپرپایپ این مسکن مهر رشت توسط مجموعه فنی مهندسی پرنیال پایپ انجام گردیده است.