بیمارستان سوانح سوختگی تهران

فروش وارسال لوله واتصالات سوپرپایپ به بیمارستان سوانح وسوختگی تهران بعنوان هفتمین بیمارستان فوق تخصصی وتخصصی سوختگی در دنیا.