برجهای دوقلوی میکا

زمین : ۶۱۴۳مترمربع

کل مساحت : ۵۲۱۲۰ مترمربع

۴ طبقه زیرزمین – پارکینگ

۱ طبقه تجاری

۱۷ طبقه مسکونی

کل طبقات : ۲۲

ارسال لوله های مانیسمان این برج ها توسط مجموعه فنی مهندسی پرنیال پایپ انجام گردیده است.