تصویرشناسه محصولنام محصولدسته بندی محصولقیمتسفارشhf:categories
لوله سوپرپايپ 2-16
700160-Iلوله سوپرپايپ 2-16, 73,800 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ2-20
700200-Iلوله سوپرپايپ2-20, 113,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 2-25
700250-Iلوله سوپرپايپ 2-25, 172,330 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 2-32
700320-Iلوله سوپرپايپ 2-32, 268,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 16 PEX/AL/PEX
741116-Iلوله سوپرپايپ 16 PEX/AL/PEX, 73,800 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 20 PEX/AL/PEX
741120-Iلوله سوپرپايپ 20 PEX/AL/PEX, 113,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 25 PEX/AL/PEX
741125-Iلوله سوپرپايپ 25 PEX/AL/PEX, 172,330 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 32 PEX/AL/PEX
741132-Iلوله سوپرپايپ 32 PEX/AL/PEX, 268,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 16 LT
752216-Iلوله سوپرپايپ 16 LT, 50,140 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 20 LT
752220-Iلوله سوپرپايپ 20 LT, 78,270 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 25 LT
752225-Iلوله سوپرپايپ 25 LT, 121,320 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 32 LT
752232-Iلوله سوپرپايپ 32 LT, 185,300 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 14
1013366لوله يوني پايپ سايز 14, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 16
1013371لوله يوني پايپ سايز 16, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 20
1013388لوله يوني پايپ سايز 20, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 25
1013398لوله يوني پايپ سايز 25, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 32
1013401لوله يوني پايپ سايز 32, super-pipe super-pipe-ir
مهره‌ماسوره 1/2×16
770042-Iمهره‌ماسوره 1/2×16, 119,690 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 1/2×20
770040-Iمهره ماسوره 1/2×20, 197,290 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 3/4×20
770048-Iمهره ماسوره 3/4×20, 177,240 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 3/4×25
770047-Iمهره ماسوره 3/4×25, 319,160 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 1×25
770049-Iمهره ماسوره 1×25, 363,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ دنده‌اي 1×32
806351-Iرابط توپيچ دنده‌اي 1×32, , 664,900 ریال
super-pipe super-pipe-de super-pipe-ir
رابط روپيچ دنده‌اي R‌1 × 32
806240R-Iرابط روپيچ دنده‌اي R‌1 × 32, , 743,600 ریال
super-pipe super-pipe-de super-pipe-ir
مغزي 1/2
770051-Iمغزي 1/2, 62,020 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي 3/4
770052-Iمغزي 3/4, 127,420 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي 1
770053-Iمغزي 1, 192,820 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي رابط 1/2
770051R-Iمغزي رابط 1/2, 73,140 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي رابط 3/4
770052R-Iمغزي رابط 3/4, 144,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي رابط 1
770053R-Iمغزي رابط 1, 219,420 ریال
super-pipe super-pipe-ir
روپيچ توپيچ 1/2
770061-Iروپيچ توپيچ 1/2, 104,210 ریال
super-pipe super-pipe-ir
روپيچ توپيچ 3/4
770062-Iروپيچ توپيچ 3/4, 148,460 ریال
super-pipe super-pipe-ir
روپيچ توپيچ 1
770063-Iروپيچ توپيچ 1, 250,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 40 م‌م
770059-40Iمغزي بلند - 40 م‌م, 186,180 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 50 م‌م
770059-50Iمغزي بلند - 50 م‌م, 220,070 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 60 م‌م
770059-60Iمغزي بلند - 60 م‌م, 253,860 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 70 م‌م
770059-70Iمغزي بلند - 70 م‌م, 292,560 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن 3/4 اينچ
770032-Iبوشن 3/4 اينچ, 180,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن 1 اينچ
770033-Iبوشن 1 اينچ, 334,530 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانويي 1/2
1013914زانويي 1/2, 392,190 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانويي 3/4
770072-Iزانويي 3/4, 210,590 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي 1/2
770075-Iچپقي 1/2, 168,300 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي 3/4
770076-Iچپقي 3/4, 243,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل روپيچ 3/4 × 1/2
770355-Iتبديل روپيچ 3/4 × 1/2, 115,220 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل روپيچ 3/4×1
770057-Iتبديل روپيچ 3/4×1, 188,360 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل 1 توپيچ × 3/4 روپيچ
770351-Iتبديل 1 توپيچ × 3/4 روپيچ, 199,370 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل 3/4روپيچ ×1/2 توپيچ
770356-Iتبديل 3/4روپيچ ×1/2 توپيچ, 108,680 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راهي 1/2
770091-Iسه راهي 1/2, 166,230 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راهي 3/4
770092-Iسه راهي 3/4, 287,220 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راهي 1
770094-Iسه راهي 1, 449,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري - 1/2 توپيچ
972252-Iزانو ديواري - 1/2 توپيچ, 226,070 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوسه راه 90 - 1/2 توپيچ
972255-Iزانوسه راه 90 - 1/2 توپيچ, 272,500 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري صفحه‌دار - 1/2 توپيچ
P770206-Iزانو ديواري صفحه‌دار - 1/2 توپيچ, 314,580 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري صفحه‌دار - 3/4 روپيچ
P770526-Iزانو ديواري صفحه‌دار - 3/4 روپيچ, 308,040 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ
P770513-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ
P770523-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ, 270,430 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ
P770514-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ, 279,150 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ
P770524-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ, 272,500 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري رادياتور - 500 ميلي‌متر
970012L-Iصفحه ديواري رادياتور - 500 ميلي‌متر, 128,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري قوس‌دار - 250 م‌م
970012G-Iصفحه ديواري قوس‌دار - 250 م‌م, 105,410 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري تك- 73م‌م
970015-Iصفحه ديواري تك- 73م‌م, 34,340 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري دوبل-153م‌م
970012-Iصفحه ديواري دوبل-153م‌م, 54,400 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار 16
631016-Iبست پلاستيكي روكار 16, 4,470 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار 20
631020-Iبست پلاستيكي روكار 20, 4,470 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار 25
631025-Iبست پلاستيكي روكار 25, 4,470 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار32
631032-Iبست پلاستيكي روكار32, 6,650 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست U زانو ديواري (يدكي)
970000-Iبست U زانو ديواري (يدكي), 8,830 ریال
super-pipe super-pipe-ir
درپوش پلاستيكي براي تست آبي
770202B-Iدرپوش پلاستيكي براي تست آبي, 13,190 ریال
super-pipe super-pipe-ir
درپوش پلاستيكي براي تست قرمز
770202R-Iدرپوش پلاستيكي براي تست قرمز, 13,190 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1/2 × 16
902220-Iرابط روپيچ پرسي 1/2 × 16, 195,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 16
902230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 16, 241,660 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1/2 × 20
904220-Iرابط روپيچ پرسي 1/2 × 20, 248,200 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 20
904230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 20, 270,430 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 25
905230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 25, 376,710 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1 × 25
905240-Iرابط روپيچ پرسي 1 × 25, 480,800 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1 × 32
906240-Iرابط روپيچ پرسي 1 × 32, 500,750 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 32
906250-Iرابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 32, 784,370 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1/2 × 16
902320-Iرابط توپيچ پرسي 1/2 × 16, 243,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1/2 × 20
904320-Iرابط توپيچ پرسي 1/2 × 20, 276,970 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 3/4 × 20
904330-Iرابط توپيچ پرسي 3/4 × 20, 372,130 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 3/4 × 25
905330-Iرابط توپيچ پرسي 3/4 × 25, 485,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1× 25
905340-Iرابط توپيچ پرسي 1× 25, 551,760 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1 × 32
906340-Iرابط توپيچ پرسي 1 × 32, 662,620 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1/4 1×32
906350-Iرابط توپيچ پرسي 1/4 1×32, 841,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 16×16
912120-Iزانو پرسي 16×16, 299,210 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 20×20
914140-Iزانو پرسي 20×20, 425,430 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 25×25
915150-Iزانو پرسي 25×25, 604,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 32×32
916160-Iزانو پرسي 32×32, 826,440 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1/2 × 16
912320-Iچپقي پرسي 1/2 × 16, 319,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1/2 × 20
914320-Iچپقي پرسي 1/2 × 20, 354,580 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 3/4 × 20
914330-Iچپقي پرسي 3/4 × 20, 409,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 3/4 × 25
915330-Iچپقي پرسي 3/4 × 25, 485,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1× 25
915340-Iچپقي پرسي 1× 25, 646,260 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1 × 32
916340-Iچپقي پرسي 1 × 32, 684,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 16
932122-Iسه راه پرسي 16, 434,260 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 20
934144-Iسه راه پرسي 20, 556,120 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 25
935155-Iسه راه پرسي 25, 835,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 32
936166-Iسه راه پرسي 32, 1,094,690 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه ‌راه تبديل پرسي 16 × 20 × 16
932142-Iسه ‌راه تبديل پرسي 16 × 20 × 16, 456,390 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 20
934122-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 20, 463,140 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 20
934124-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 20, 491,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 20
934142-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 20, 494,100 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 20
934152-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 20, 635,910 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 25 × 20
934154-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 25 × 20, 647,030 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 25
935122-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 25, 587,200 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 25
935124-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 25, 613,780 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 16 × 25
935125-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 16 × 25, 724,530 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 25
935142-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 25, 604,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 20 × 25
935144-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 20 × 25, 684,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 20 × 25
935145-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 20 × 25, 748,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 25
935152-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 25, 715,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 32 × 25
935165-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 32 × 25, 986,020 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 32 × 16 × 32
936126-Iسه راه تبديل پرسي 32 × 16 × 32, 1,036,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 32 × 20 × 32
936146-Iسه راه تبديل پرسي 32 × 20 × 32, 1,130,120 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 25 × 32
936155-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 25 × 32, 974,900 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 32 × 25 × 32
936156-Iسه راه تبديل پرسي 32 × 25 × 32, 1,125,650 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي روپيچ 25 × 3/4 × 25
935235-Iسه راه پرسي روپيچ 25 × 3/4 × 25, 613,890 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي روپيچ 32 × 3/4 × 32
936236-Iسه راه پرسي روپيچ 32 × 3/4 × 32, 789,930 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 16
942120-Iبوشن پرسي 16, 243,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 20
944140-Iبوشن پرسي 20, 294,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 25
945150-Iبوشن پرسي 25, 505,110 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 32
946160-Iبوشن پرسي 32, 635,910 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 16 × 20
944120-Iتبديل پرسي 16 × 20, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 16 × 25
945120-Iتبديل پرسي 16 × 25, 427,610 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 20 × 25
945140-Iتبديل پرسي 20 × 25, 447,560 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 20 × 32
946140-Iتبديل پرسي 20 × 32, 562,770 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 25 × 32
946150-Iتبديل پرسي 25 × 32, 658,150 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري پرسي 1/2 × 16توپيچ
970252-Iزانو ديواري پرسي 1/2 × 16توپيچ, 354,580 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري پرسي 1/2 × 20 توپيچ
970452-Iزانوديواري پرسي 1/2 × 20 توپيچ, 374,530 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري پرسي 3/4 × 20 توپيچ
970453-Iزانوديواري پرسي 3/4 × 20 توپيچ, 482,980 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 پرسي 16 × 1/2× 16 توپيچ
970255-Iزانو سه‌راه 90 پرسي 16 × 1/2× 16 توپيچ, 491,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 پرسي 20 × 1/2 × 20 توپيچ
970455-Iزانو سه‌راه 90 پرسي 20 × 1/2 × 20 توپيچ, 522,880 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 20 توپيچ
1015515زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 20 توپيچ, 1,072,560 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري صفحه دار پرسي 1/2 × 16 توپيچ
962620P-Iزانو ديواري صفحه دار پرسي 1/2 × 16 توپيچ, 336,810 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 ×16 روپيچ
962650P-Iزانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 ×16 روپيچ, 334,520 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 90 صفحه دار پرسي 1/2 × 16 × 16 توپيچ
962622P-Iزانو سراه 90 صفحه دار پرسي 1/2 × 16 × 16 توپيچ, 389,900 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 90 صفحه دار پرسي 3/4 × 16 × 16 روپيچ
962652P-Iزانو سراه 90 صفحه دار پرسي 3/4 × 16 × 16 روپيچ, 407,770 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2×16 ×16 توپيچ
962422P-Iزانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2×16 ×16 توپيچ, 409,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 180 صفحه دار پرسي 3/4×16 ×16 توپيچ
962452P-Iزانو سراه 180 صفحه دار پرسي 3/4×16 ×16 توپيچ, 400,910 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2 توپيچ
962422P-Iزانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2 توپيچ, super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 16
1007078ته بند پرسي 16, 520,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 20
1007079ته بند پرسي 20, 786,550 ریال
super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 25
1007080ته بند پرسي 25, 1,030,270 ریال
super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 32
1007081ته بند پرسي 32, 1,351,600 ریال
super-pipe super-pipe-ir