تصویرشناسه محصولنام محصولدسته بندی محصولقیمتسفارشhf:categories
رابط توپيچ دنده‌اي 1×32
806351-Iرابط توپيچ دنده‌اي 1×32, , 664,900 ریال
super-pipe super-pipe-de super-pipe-ir
رابط روپيچ دنده‌اي R‌1 × 32
806240R-Iرابط روپيچ دنده‌اي R‌1 × 32, , 743,600 ریال
super-pipe super-pipe-de super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 40 (ساخت آلمان)
1013446لوله سوپرپايپ 40 (ساخت آلمان), 1,222,330 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 50 (ساخت آلمان)
1013449لوله سوپرپايپ 50 (ساخت آلمان), 1,626,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 63 (ساخت آلمان)
1013451لوله سوپرپايپ 63 (ساخت آلمان), 2,069,600 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 75 (ساخت آلمان)
1013453لوله سوپرپايپ 75 (ساخت آلمان), 3,688,460 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 90 (ساخت آلمان)
1013455لوله سوپرپايپ 90 (ساخت آلمان), 5,040,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 110 (ساخت آلمان)
1013457لوله سوپرپايپ 110 (ساخت آلمان), 6,442,560 ریال
super-pipe super-pipe-de
مهره ماسوره 3/4×16یورو
1058090مهره ماسوره 3/4×16یورو, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-de
درپوش روپيچ "1
1014123درپوش روپيچ "1, super-pipe super-pipe-de
درپوش توپيچ "1/2
1014120درپوش توپيچ "1/2, 259,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
درپوش توپيچ "1
1014121درپوش توپيچ "1, super-pipe super-pipe-de
درپوش روپيچ "1 - ایرانی
770341-Iدرپوش روپيچ "1 - ایرانی, 183,890 ریال
super-pipe super-pipe-de
درپوش توپيچ "1 - ایرانی
770323-Iدرپوش توپيچ "1 - ایرانی, 183,340 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 2 انشعابي
770220-Iكلكتور 2 انشعابي, 780,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 3 انشعابي
770222-Iكلكتور 3 انشعابي, 988,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 4 انشعابي
770221-Iكلكتور 4 انشعابي, 1,282,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 40
1046901رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 40, 2,372,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 40
1046902رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 40, 2,665,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 50
1046905رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 50, 3,197,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 2 × 50
1046906رابط روپيچ پرسي 2 × 50, 4,498,760 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ پرسي 1/4 1 × 40
1046903رابط توپيچ پرسي 1/4 1 × 40, 2,571,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ پرسي 1/2 1×40
1046904رابط توپيچ پرسي 1/2 1×40, 2,663,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ پرسي 1/2 1×50
1046907رابط توپيچ پرسي 1/2 1×50, 3,498,580 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي 40×40
1046908زانو پرسي 40×40, 3,096,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي 50×50
1046911زانو پرسي 50×50, 4,177,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1/2×16
1014686زانو پرسي روپيچ 1/2×16, 766,600 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1/2×20
1014729زانو پرسي روپيچ 1/2×20, 1,322,830 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 3/4×20
1014732زانو پرسي روپيچ 3/4×20, 1,440,220 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 3/4×25
1014751زانو پرسي روپيچ 3/4×25, 1,502,240 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1×25
1014755زانو پرسي روپيچ 1×25, 1,639,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1×32
1014770زانو پرسي روپيچ 1×32, 2,164,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1/4-1×40
1046909زانو پرسي روپيچ 1/4-1×40, 4,477,830 ریال
super-pipe super-pipe-de
چپقي پرسي 1/2 1 × 40
1046910چپقي پرسي 1/2 1 × 40, 4,773,660 ریال
super-pipe super-pipe-de
چپقي پرسي 1/2 1 × 50
1046912چپقي پرسي 1/2 1 × 50, 5,656,120 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 پرسي 40×40
1046913زانويي 45 پرسي 40×40, 3,474,920 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 پرسي 50×50
1046914زانويي 45 پرسي 50×50, 4,514,460 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه پرسي 40
1046921سه راه پرسي 40, 4,844,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه پرسي 50
1046928سه راه پرسي 50, 6,523,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 32 × 50 × 32
1046915سه راه تبديل پرسي 32 × 50 × 32, 8,768,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 20 × 40
1046916سه راه تبديل پرسي 40 × 20 × 40, 4,493,640 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه ‌راه تبديل پرسي 32 ×‌25 × 40
1046917سه ‌راه تبديل پرسي 32 ×‌25 × 40, 4,768,540 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 40
1046918سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 40, 4,506,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 32 × 32 × 40
1046919سه راه تبديل پرسي 32 × 32 × 40, 4,642,750 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 32 × 40
1046920سه راه تبديل پرسي 40 × 32 × 40, 4,538,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 50
1046924سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 50, 5,962,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 50 × 25 × 50
1046925سه راه تبديل پرسي 50 × 25 × 50, 6,303,040 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 50 × 32 × 50
1046926سه راه تبديل پرسي 50 × 32 × 50, 6,200,910 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 50 × 40 × 50
1046927سه راه تبديل پرسي 50 × 40 × 50, 6,363,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي روپيچ 16×1/2×16
1014927سه‌راه پرسي روپيچ 16×1/2×16, 1,604,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 16×1/2×16
1014931سه‌راه پرسي توپيچ 16×1/2×16, 1,513,360 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 20×1/2×20
1014987سه‌راه پرسي توپيچ 20×1/2×20, 1,712,830 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 20×3/4×20
1014991سه‌راه پرسي توپيچ 20×3/4×20, 1,823,570 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 25×1/2×25
1015044سه‌راه پرسي توپيچ 25×1/2×25, 1,889,960 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 25×3/4×25
1015048سه‌راه پرسي توپيچ 25×3/4×25, 1,983,150 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 32×1/2×32
1015088سه‌راه پرسي توپيچ 32×1/2×32, 2,282,140 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 32×3/4×32
1015091سه‌راه پرسي توپيچ 32×3/4×32, 2,361,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 40×3/4×40
1046923سه‌راه پرسي توپيچ 40×3/4×40, 3,517,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 50×1×50
1046929سه‌راه پرسي توپيچ 50×1×50, 5,146,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن پرسي 40
1046932بوشن پرسي 40, 2,380,240 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن پرسي 50
1046935بوشن پرسي 50, 3,231,310 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 25×40
1046930تبديل پرسي 25×40, 2,406,510 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 32×40
1046931تبديل پرسي 32×40, 2,498,180 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 32×50
1046933تبديل پرسي 32×50, 3,220,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 40×50
1046934تبديل پرسي 40×50, 3,296,820 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×16
1015270رابط پرسي مهره‌دار 1/2×16, 1,389,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 3/4×16
1015274رابط پرسي مهره‌دار 3/4×16, 1,515,650 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×20
1015283رابط پرسي مهره‌دار 1/2×20, 1,643,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 3/4×20
1015286رابط پرسي مهره‌دار 3/4×20, 1,953,070 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1×25
1015297رابط پرسي مهره‌دار 1×25, 2,035,360 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/4-1×32
1015301رابط پرسي مهره‌دار 1/4-1×32, 2,243,120 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/2-1×40
1046937رابط پرسي مهره‌دار 1/2-1×40, 3,379,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 2×50
1046939رابط پرسي مهره‌دار 2×50, 4,106,800 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 25 - 2-RS
1029121رابط پرسي 25 - 2-RS, 2,487,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 32 - 2-RS
1029122رابط پرسي 32 - 2-RS, 2,550,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 40 - 2-RS
1046940رابط پرسي 40 - 2-RS, 2,563,580 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 50 - 2-RS
1046941رابط پرسي 50 - 2-RS, 2,851,660 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 63 - 2-RS
1029125رابط پرسي 63 - 2-RS, 3,202,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 75 - 2-RS
1029126رابط پرسي 75 - 2-RS, 5,017,380 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 90 - 3-RS
1029127رابط پرسي 90 - 3-RS, 9,400,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 110 - 3-RS
1029128رابط پرسي 110 - 3-RS, 11,173,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط فلنجي 80 × RS-3
1029129رابط فلنجي 80 × RS-3, 21,532,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط فلنجي 100 × RS-3
1029130رابط فلنجي 100 × RS-3, 23,604,280 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط فلنجي RS-2 x 65
1059399رابط فلنجي RS-2 x 65, 20,477,620 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ 2 اينچ - 2-RS
1029131رابط روپيچ 2 اينچ - 2-RS, 2,956,410 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS
1029132رابط روپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS, 5,017,380 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ 3 اينچ - 3-RS
1029133رابط روپيچ 3 اينچ - 3-RS, 4,174,050 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 1 اينچ - 2-RS
1029134رابط توپيچ 1 اينچ - 2-RS, 2,508,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 2 اينچ - 2-RS
1029135رابط توپيچ 2 اينچ - 2-RS, 2,558,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS
1029136رابط توپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS, 6,007,100 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 3 اينچ - 3-RS
1029137رابط توپيچ 3 اينچ - 3-RS, 3,859,800 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي RS-2
1029138زانويي RS-2, 3,747,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي RS-3
1029139زانويي RS-3, 7,044,130 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 RS-2
1029140زانويي 45 RS-2, 3,977,740 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 RS-3
1029141زانويي 45 RS-3, 8,426,690 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راهي RS-2
1029142سه راهي RS-2, 4,496,250 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راهي RS-3
1029143سه راهي RS-3, 10,652,570 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن RS-2
1029144بوشن RS-2, 2,582,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن RS-3
1029145بوشن RS-3, 5,397,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل RS-2 × RS-3
1029146تبديل RS-2 × RS-3, 3,608,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت 5mm-RS-2
1046750بوشن شیفت 5mm-RS-2, 3,268,040 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت5mm-RS-3
1046751بوشن شیفت5mm-RS-3, 4,637,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت 130mm-RS-2
1046477بوشن شیفت 130mm-RS-2, 5,774,060 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت 210mm-RS-3
1046478بوشن شیفت 210mm-RS-3, 12,915,090 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S1 ـ ۲۰
2030562Tشير سوپروالو S1 ـ ۲۰, 1,652,120 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S1 ـ ۲۵
1030563Tشير سوپروالو S1 ـ ۲۵, 1,852,020 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S1 ـ 32
2030564Tشير سوپروالو S1 ـ 32, 2,480,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S2
1030565Tشير سوپروالو S2, 1,364,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S3
1030567Tشير سوپروالو S3, 1,804,390 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S4
1030569Tشير سوپروالو S4, 2,316,250 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ ۱۶
1030571Tشير سوپروالو T1 ـ ۱۶, 2,175,860 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ ۲۰
1030572Tشير سوپروالو T1 ـ ۲۰, 2,209,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ ۲۵
1030573Tشير سوپروالو T1 ـ ۲۵, 2,401,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ 32
2030574Tشير سوپروالو T1 ـ 32, 2,909,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T2
1030579Tشير سوپروالو T2, 2,035,360 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط سوپروالو T2 ـ ۱۶
1023263Tرابط سوپروالو T2 ـ ۱۶, 360,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط سوپروالو T2 ـ ۲۰
1023264Tرابط سوپروالو T2 ـ ۲۰, 386,300 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط سوپروالو T2 ـ ۲۵
1023265Tرابط سوپروالو T2 ـ ۲۵, 482,220 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "
1023275Tرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 ", 461,840 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4 "
1023276Tرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4 ", 506,960 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "
1023285Tرابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 ", 464,780 ریال
super-pipe super-pipe-de
ته‌بند سوپروالو T2
1023261Tته‌بند سوپروالو T2, 281,550 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي سوپروالو T2 ـ 16
1023266Tزانويي سوپروالو T2 ـ 16, 421,180 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي سوپروالو T2 ـ 20
1023267Tزانويي سوپروالو T2 ـ 20, 449,520 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه سوپروالو T2 ـ 16
1023268Tسه‌راه سوپروالو T2 ـ 16, 563,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور سوپروالو
1030601Tكلكتور سوپروالو, 7,358,380 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير گرد سوپروالو - كروم
1011716Tسرشير گرد سوپروالو - كروم, 445,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشیرگرد سوپروالو-کروم مات
1011726Tسرشیرگرد سوپروالو-کروم مات, 831,350 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير اهرمي سوپروالو - كروم
1011717Tسرشير اهرمي سوپروالو - كروم, 451,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات
1011727Tسرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات, 879,420 ریال
super-pipe super-pipe-de
روپيچ توپيچ سوپروالو
1011712Tروپيچ توپيچ سوپروالو, 445,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه دوبل سوپروالو
1011730Tپايه دوبل سوپروالو, 434,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
صفحه دراي‌وال سوپروالو
1011740Tصفحه دراي‌وال سوپروالو, 120,990 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو- كروم مات
1011722Tمجموعه‌ي دورپوش سوپروالو- كروم مات, 517,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم
1011731Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم, 597,980 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم مات
1011732Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم مات, 724,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - سفيد
1011733Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - سفيد, 504,020 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم سوپروالو T1 ـ DN8
1011713Tيدكي مكانيزم سوپروالو T1 ـ DN8, 794,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم ضد رسوب سوپروالو DN15
1011714Tيدكي مكانيزم ضد رسوب سوپروالو DN15, 888,140 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم سوپروالو DN15
1011715Tيدكي مكانيزم سوپروالو DN15, 831,350 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو - كروم
1011721Tيدكي مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو - كروم, 242,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم سوپروالو S
1011725Tيدكي مكانيزم سوپروالو S, 482,220 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي رينگ تفلون DN8 (جفت)
1011718Tيدكي رينگ تفلون DN8 (جفت), 34,880 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي رينگ تفلون DN15 (جفت)
1011719Tيدكي رينگ تفلون DN15 (جفت), 34,880 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/8
2023552Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/8, 1,149,740 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "1/2
2023553Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "1/2, 1,149,740 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/4
2023554Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/4, 1,252,520 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/8
2023252Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/8, 359,490 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "1/2
2023253Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "1/2, 359,490 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/4
2023254Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/4, 469,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
گيج فشار سوپروالو I
2023240Tگيج فشار سوپروالو I, 2,933,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
نايلون حباب دار متالايز
601010-Iنايلون حباب دار متالايز, 69,870 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات دوخروجی
580003-Iترموستات دوخروجی, 2,280,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات بيسيم T-75 سفيد
1000502ترموستات بيسيم T-75 سفيد, 10,284,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات بيسيم T-75 طوسي
1046114ترموستات بيسيم T-75 طوسي, 10,284,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات بيسيم T-75 نقره‌اي
1000504ترموستات بيسيم T-75 نقره‌اي, 10,284,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه براي ترموستات T-75 سفيد
1000503پايه براي ترموستات T-75 سفيد, 645,610 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه براي ترموستات T-75 طوسي
1046115پايه براي ترموستات T-75 طوسي, 736,840 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه براي ترموستات T-75 نقره‌اي
1000505پايه براي ترموستات T-75 نقره‌اي, 1,175,020 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
577010-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م, 1,882,650 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
571510-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م, 979,910 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م
577020-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م, 2,227,860 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م
571520-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م, 1,043,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م
577030-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م, 2,469,840 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م
571530-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م, 1,121,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌
577040-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌, 2,650,340 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌
571540-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌, 1,302,770 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م
577050-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م, 3,041,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م
571550-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م, 1,527,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
افزودني بتون
100710-Iافزودني بتون, 137,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
بست خاردار
100718-Iبست خاردار, 3,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
بست ريلي
610516-Iبست ريلي, 97,780 ریال
super-pipe super-pipe-de
چسب عايق
100726-Iچسب عايق, 333,870 ریال
super-pipe super-pipe-de
عايق كناري
606000-Iعايق كناري, 15,260 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله خرطومي 20 - مشكي
520350-Iلوله خرطومي 20 - مشكي, 32,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترمينال ويژه راديويي C-56
1045565ترمينال ويژه راديويي C-56, 37,884,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترمينال ويژه C-56 + کنترلر DEM I-76
1045562ترمينال ويژه C-56 + کنترلر DEM I-76, 58,179,520 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترمينال ويژه R10
586010-Iترمينال ويژه R10, 2,888,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
چسب دو طرفه
T100727-Iچسب دو طرفه, 13,080 ریال
super-pipe super-pipe-de
رله پمپ (براي ترمينال ويژه R10)
586005-Iرله پمپ (براي ترمينال ويژه R10), 458,240 ریال
super-pipe super-pipe-de
کنترلر DEM I-76
1045568کنترلر DEM I-76, 20,662,370 ریال
super-pipe super-pipe-de
دستگاه كنترل و تثبيت دما
549155دستگاه كنترل و تثبيت دما, 7,787,100 ریال
super-pipe super-pipe-de
مهره‌ماسوره 16 × 3/4 يورو
1013989مهره‌ماسوره 16 × 3/4 يورو, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور دو انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013062كلكتور دو انشعابيSS براي گرمايش كفي, 10,617,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور سه انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013063كلكتور سه انشعابيSS براي گرمايش كفي, 13,213,640 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور چهار انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013064كلكتور چهار انشعابيSS براي گرمايش كفي, 16,829,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور پنج انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013065كلكتور پنج انشعابيSS براي گرمايش كفي, 19,505,770 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور شش انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013066كلكتور شش انشعابيSS براي گرمايش كفي, 22,528,560 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هفت انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013067كلكتور هفت انشعابيSS براي گرمايش كفي, 25,546,770 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هشت انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013068كلكتور هشت انشعابيSS براي گرمايش كفي, 28,567,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور نه انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013069كلكتور نه انشعابيSS براي گرمايش كفي, 31,676,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 10 انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013070كلكتور 10 انشعابيSS براي گرمايش كفي, 34,642,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور دو انشعابيSS با دبي‌سنج
1013051كلكتور دو انشعابيSS با دبي‌سنج, 11,651,010 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور سه انشعابيSS با دبي سنج
1013052كلكتور سه انشعابيSS با دبي سنج, 15,104,900 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور چهار انشعابيSS با دبي‌سنج
1013053كلكتور چهار انشعابيSS با دبي‌سنج, 18,903,550 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور پنج انشعابيSS با دبي‌سنج
1013054كلكتور پنج انشعابيSS با دبي‌سنج, 22,439,620 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور شش انشعابيSS با دبي‌سنج
1013055كلكتور شش انشعابيSS با دبي‌سنج, 26,324,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هفت انشعابيSS با دبي‌سنج
1013056كلكتور هفت انشعابيSS با دبي‌سنج, 29,776,410 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هشت انشعابيSS با دبي‌سنج
1013057كلكتور هشت انشعابيSS با دبي‌سنج, 33,659,310 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور نه انشعابيSS با دبي‌سنج
1013058كلكتور نه انشعابيSS با دبي‌سنج, 37,544,510 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 10 انشعابيSS با دبي‌سنج
1013059كلكتور 10 انشعابيSS با دبي‌سنج, 41,504,920 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير برقي
1087763سرشير برقي, 3,223,570 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير برقي - 24 ولت
1013008سرشير برقي - 24 ولت, 3,262,370 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير برقي براي شير کنترل کلکتور
1005605سرشير برقي براي شير کنترل کلکتور, 3,262,370 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير کنترل/بالانسينگ کلکتور
1005100شير کنترل/بالانسينگ کلکتور, 5,347,440 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير توپي "1روپيچ به 1" توپيچ
1032701شير توپي "1روپيچ به 1" توپيچ, 2,605,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير توپي 1 روپيچ × 3/4 توپيچ
1012913شير توپي 1 روپيچ × 3/4 توپيچ, 2,605,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 16
760016-Iفنر تو براي لوله 16, 130,910 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 20
760020-Iفنر تو براي لوله 20, 196,420 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 25
760025-Iفنر تو براي لوله 25, 222,150 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 32
760032-Iفنر تو براي لوله 32, 333,330 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر رو براي لوله 16
761016-Iفنر رو براي لوله 16, 244,060 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر رو براي لوله 20
761020-Iفنر رو براي لوله 20, 265,860 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر رو براي لوله 25
761025-Iفنر رو براي لوله 25, 311,420 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله خم كن براي اندازه‌هاي 14 تا 25
1013767لوله خم كن براي اندازه‌هاي 14 تا 25, 18,542,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله خم كن براي اندازه‌هاي 16، 20، 25 و 32
1013773لوله خم كن براي اندازه‌هاي 16، 20، 25 و 32, 30,323,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
تراز رادياتور
100860-Iتراز رادياتور, 1,723,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور سه طرفه (16،20،25)
1015739كاليبراتور سه طرفه (16،20،25), 6,444,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 16
1006830كاليبراتور 16, 3,489,970 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 20
1015749كاليبراتور 20, 3,847,050 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 25
1015756كاليبراتور 25, 4,028,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 32
1015762كاليبراتور 32, 4,294,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 40
1006638كاليبراتور 40, 4,594,460 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 50
1015808كاليبراتور 50, 5,280,070 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 63
1014339كاليبراتور 63, 6,353,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 75
1014344كاليبراتور 75, 9,574,670 ریال
super-pipe super-pipe-de
قيچي لوله بر - ژاپني
1013719قيچي لوله بر - ژاپني, 7,139,290 ریال
super-pipe super-pipe-de
قيچي لوله بر - تايواني
760000-Tقيچي لوله بر - تايواني, 1,014,140 ریال
super-pipe super-pipe-de
قيچي عمودی برای اندازه های20،16،14
1006636قيچي عمودی برای اندازه های20،16،14, 3,918,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
پرس دستي سايز 16 و 20 ( بدون تويي)
1015764پرس دستي سايز 16 و 20 ( بدون تويي), 21,573,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
تويي پرس دستي 16
1015777تويي پرس دستي 16, 3,729,980 ریال
super-pipe super-pipe-de
تويي پرس دستي 20
1015780تويي پرس دستي 20, 3,729,980 ریال
super-pipe super-pipe-de
تيغه يدكي قيچي لوله بر ژاپني
1013721تيغه يدكي قيچي لوله بر ژاپني, 1,876,660 ریال
super-pipe super-pipe-de
تيغه يدكي قيچي لوله بر تايواني
760001-Tتيغه يدكي قيچي لوله بر تايواني, 385,760 ریال
super-pipe super-pipe-de
تيغه يدكي لوله بر (63-25 م‌م)
1006635تيغه يدكي لوله بر (63-25 م‌م), 861,870 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله بر 63-25 م‌م
1006634لوله بر 63-25 م‌م, 8,236,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
دستگاه پرس هيدروالكتريك UP 75
1006827دستگاه پرس هيدروالكتريك UP 75, 169,243,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
دستگاه پرس برقي UP 75 EL
1007082دستگاه پرس برقي UP 75 EL, 128,818,060 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 16 (با كد رنگ)
1007084فك پرس 16 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 20 (با كد رنگ)
1007086فك پرس 20 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 25 (با كد رنگ)
1007087فك پرس 25 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 32 (با كد رنگ)
1007088فك پرس 32 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 40
1015768فك پرس 40, 20,489,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 50
1015792فك پرس 50, 20,906,100 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك حلقه‌اي 90
1044548فك حلقه‌اي 90, 50,142,300 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك حلقه‌اي 110
1044549فك حلقه‌اي 110, 50,951,300 ریال
super-pipe super-pipe-de
حلقه فک مدولار 63
1046541حلقه فک مدولار 63, 68,601,330 ریال
super-pipe super-pipe-de
حلقه فک مدولار 75
1046542حلقه فک مدولار 75, 91,290,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
حلقه فک مدولار 90
1046543حلقه فک مدولار 90, 124,486,070 ریال
super-pipe super-pipe-de
حلقه فک مدولار 110
1046544حلقه فک مدولار 110, 132,784,890 ریال
super-pipe super-pipe-de
پایه فک مدولار63تا110
1046545پایه فک مدولار63تا110, 42,932,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه ابزار از 63 تا 110 م م
1014322مجموعه ابزار از 63 تا 110 م م, 60,913,020 ریال
super-pipe super-pipe-de