تصویرشناسه محصولنام محصولدسته بندی محصولقیمتسفارشhf:categories
لوله سوپرپايپ 2-16
700160-Iلوله سوپرپايپ 2-16, 73,800 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ2-20
700200-Iلوله سوپرپايپ2-20, 113,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 2-25
700250-Iلوله سوپرپايپ 2-25, 172,330 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 2-32
700320-Iلوله سوپرپايپ 2-32, 268,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 16 PEX/AL/PEX
741116-Iلوله سوپرپايپ 16 PEX/AL/PEX, 73,800 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 20 PEX/AL/PEX
741120-Iلوله سوپرپايپ 20 PEX/AL/PEX, 113,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 25 PEX/AL/PEX
741125-Iلوله سوپرپايپ 25 PEX/AL/PEX, 172,330 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 32 PEX/AL/PEX
741132-Iلوله سوپرپايپ 32 PEX/AL/PEX, 268,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 16 LT
752216-Iلوله سوپرپايپ 16 LT, 50,140 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 20 LT
752220-Iلوله سوپرپايپ 20 LT, 78,270 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 25 LT
752225-Iلوله سوپرپايپ 25 LT, 121,320 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 32 LT
752232-Iلوله سوپرپايپ 32 LT, 185,300 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 14
1013366لوله يوني پايپ سايز 14, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 16
1013371لوله يوني پايپ سايز 16, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 20
1013388لوله يوني پايپ سايز 20, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 25
1013398لوله يوني پايپ سايز 25, super-pipe super-pipe-ir
لوله يوني پايپ سايز 32
1013401لوله يوني پايپ سايز 32, super-pipe super-pipe-ir
مهره‌ماسوره 1/2×16
770042-Iمهره‌ماسوره 1/2×16, 119,690 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 1/2×20
770040-Iمهره ماسوره 1/2×20, 197,290 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 3/4×20
770048-Iمهره ماسوره 3/4×20, 177,240 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 3/4×25
770047-Iمهره ماسوره 3/4×25, 319,160 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مهره ماسوره 1×25
770049-Iمهره ماسوره 1×25, 363,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ دنده‌اي 1×32
806351-Iرابط توپيچ دنده‌اي 1×32, , 664,900 ریال
super-pipe super-pipe-de super-pipe-ir
رابط روپيچ دنده‌اي R‌1 × 32
806240R-Iرابط روپيچ دنده‌اي R‌1 × 32, , 743,600 ریال
super-pipe super-pipe-de super-pipe-ir
مغزي 1/2
770051-Iمغزي 1/2, 62,020 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي 3/4
770052-Iمغزي 3/4, 127,420 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي 1
770053-Iمغزي 1, 192,820 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي رابط 1/2
770051R-Iمغزي رابط 1/2, 73,140 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي رابط 3/4
770052R-Iمغزي رابط 3/4, 144,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي رابط 1
770053R-Iمغزي رابط 1, 219,420 ریال
super-pipe super-pipe-ir
روپيچ توپيچ 1/2
770061-Iروپيچ توپيچ 1/2, 104,210 ریال
super-pipe super-pipe-ir
روپيچ توپيچ 3/4
770062-Iروپيچ توپيچ 3/4, 148,460 ریال
super-pipe super-pipe-ir
روپيچ توپيچ 1
770063-Iروپيچ توپيچ 1, 250,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 40 م‌م
770059-40Iمغزي بلند - 40 م‌م, 186,180 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 50 م‌م
770059-50Iمغزي بلند - 50 م‌م, 220,070 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 60 م‌م
770059-60Iمغزي بلند - 60 م‌م, 253,860 ریال
super-pipe super-pipe-ir
مغزي بلند - 70 م‌م
770059-70Iمغزي بلند - 70 م‌م, 292,560 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن 3/4 اينچ
770032-Iبوشن 3/4 اينچ, 180,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن 1 اينچ
770033-Iبوشن 1 اينچ, 334,530 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانويي 1/2
1013914زانويي 1/2, 392,190 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانويي 3/4
770072-Iزانويي 3/4, 210,590 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي 1/2
770075-Iچپقي 1/2, 168,300 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي 3/4
770076-Iچپقي 3/4, 243,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل روپيچ 3/4 × 1/2
770355-Iتبديل روپيچ 3/4 × 1/2, 115,220 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل روپيچ 3/4×1
770057-Iتبديل روپيچ 3/4×1, 188,360 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل 1 توپيچ × 3/4 روپيچ
770351-Iتبديل 1 توپيچ × 3/4 روپيچ, 199,370 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل 3/4روپيچ ×1/2 توپيچ
770356-Iتبديل 3/4روپيچ ×1/2 توپيچ, 108,680 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راهي 1/2
770091-Iسه راهي 1/2, 166,230 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راهي 3/4
770092-Iسه راهي 3/4, 287,220 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راهي 1
770094-Iسه راهي 1, 449,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري - 1/2 توپيچ
972252-Iزانو ديواري - 1/2 توپيچ, 226,070 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوسه راه 90 - 1/2 توپيچ
972255-Iزانوسه راه 90 - 1/2 توپيچ, 272,500 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري صفحه‌دار - 1/2 توپيچ
P770206-Iزانو ديواري صفحه‌دار - 1/2 توپيچ, 314,580 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري صفحه‌دار - 3/4 روپيچ
P770526-Iزانو ديواري صفحه‌دار - 3/4 روپيچ, 308,040 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ
P770513-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ
P770523-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ, 270,430 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ
P770514-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 1/2 توپيچ, 279,150 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ
P770524-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار - 3/4 روپيچ, 272,500 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري رادياتور - 500 ميلي‌متر
970012L-Iصفحه ديواري رادياتور - 500 ميلي‌متر, 128,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري قوس‌دار - 250 م‌م
970012G-Iصفحه ديواري قوس‌دار - 250 م‌م, 105,410 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري تك- 73م‌م
970015-Iصفحه ديواري تك- 73م‌م, 34,340 ریال
super-pipe super-pipe-ir
صفحه ديواري دوبل-153م‌م
970012-Iصفحه ديواري دوبل-153م‌م, 54,400 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار 16
631016-Iبست پلاستيكي روكار 16, 4,470 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار 20
631020-Iبست پلاستيكي روكار 20, 4,470 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار 25
631025-Iبست پلاستيكي روكار 25, 4,470 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست پلاستيكي روكار32
631032-Iبست پلاستيكي روكار32, 6,650 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بست U زانو ديواري (يدكي)
970000-Iبست U زانو ديواري (يدكي), 8,830 ریال
super-pipe super-pipe-ir
درپوش پلاستيكي براي تست آبي
770202B-Iدرپوش پلاستيكي براي تست آبي, 13,190 ریال
super-pipe super-pipe-ir
درپوش پلاستيكي براي تست قرمز
770202R-Iدرپوش پلاستيكي براي تست قرمز, 13,190 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1/2 × 16
902220-Iرابط روپيچ پرسي 1/2 × 16, 195,000 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 16
902230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 16, 241,660 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1/2 × 20
904220-Iرابط روپيچ پرسي 1/2 × 20, 248,200 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 20
904230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 20, 270,430 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 25
905230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 25, 376,710 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1 × 25
905240-Iرابط روپيچ پرسي 1 × 25, 480,800 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1 × 32
906240-Iرابط روپيچ پرسي 1 × 32, 500,750 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 32
906250-Iرابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 32, 784,370 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1/2 × 16
902320-Iرابط توپيچ پرسي 1/2 × 16, 243,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1/2 × 20
904320-Iرابط توپيچ پرسي 1/2 × 20, 276,970 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 3/4 × 20
904330-Iرابط توپيچ پرسي 3/4 × 20, 372,130 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 3/4 × 25
905330-Iرابط توپيچ پرسي 3/4 × 25, 485,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1× 25
905340-Iرابط توپيچ پرسي 1× 25, 551,760 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1 × 32
906340-Iرابط توپيچ پرسي 1 × 32, 662,620 ریال
super-pipe super-pipe-ir
رابط توپيچ پرسي 1/4 1×32
906350-Iرابط توپيچ پرسي 1/4 1×32, 841,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 16×16
912120-Iزانو پرسي 16×16, 299,210 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 20×20
914140-Iزانو پرسي 20×20, 425,430 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 25×25
915150-Iزانو پرسي 25×25, 604,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو پرسي 32×32
916160-Iزانو پرسي 32×32, 826,440 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1/2 × 16
912320-Iچپقي پرسي 1/2 × 16, 319,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1/2 × 20
914320-Iچپقي پرسي 1/2 × 20, 354,580 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 3/4 × 20
914330-Iچپقي پرسي 3/4 × 20, 409,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 3/4 × 25
915330-Iچپقي پرسي 3/4 × 25, 485,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1× 25
915340-Iچپقي پرسي 1× 25, 646,260 ریال
super-pipe super-pipe-ir
چپقي پرسي 1 × 32
916340-Iچپقي پرسي 1 × 32, 684,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 16
932122-Iسه راه پرسي 16, 434,260 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 20
934144-Iسه راه پرسي 20, 556,120 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 25
935155-Iسه راه پرسي 25, 835,380 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي 32
936166-Iسه راه پرسي 32, 1,094,690 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه ‌راه تبديل پرسي 16 × 20 × 16
932142-Iسه ‌راه تبديل پرسي 16 × 20 × 16, 456,390 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 20
934122-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 20, 463,140 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 20
934124-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 20, 491,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 20
934142-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 20, 494,100 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 20
934152-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 20, 635,910 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 25 × 20
934154-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 25 × 20, 647,030 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 25
935122-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 16 × 25, 587,200 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 25
935124-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 16 × 25, 613,780 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 16 × 25
935125-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 16 × 25, 724,530 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 25
935142-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 20 × 25, 604,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 20 × 20 × 25
935144-Iسه راه تبديل پرسي 20 × 20 × 25, 684,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 20 × 25
935145-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 20 × 25, 748,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 25
935152-Iسه راه تبديل پرسي 16 × 25 × 25, 715,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 32 × 25
935165-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 32 × 25, 986,020 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 32 × 16 × 32
936126-Iسه راه تبديل پرسي 32 × 16 × 32, 1,036,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 32 × 20 × 32
936146-Iسه راه تبديل پرسي 32 × 20 × 32, 1,130,120 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 25 × 25 × 32
936155-Iسه راه تبديل پرسي 25 × 25 × 32, 974,900 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه تبديل پرسي 32 × 25 × 32
936156-Iسه راه تبديل پرسي 32 × 25 × 32, 1,125,650 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي روپيچ 25 × 3/4 × 25
935235-Iسه راه پرسي روپيچ 25 × 3/4 × 25, 613,890 ریال
super-pipe super-pipe-ir
سه راه پرسي روپيچ 32 × 3/4 × 32
936236-Iسه راه پرسي روپيچ 32 × 3/4 × 32, 789,930 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 16
942120-Iبوشن پرسي 16, 243,730 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 20
944140-Iبوشن پرسي 20, 294,740 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 25
945150-Iبوشن پرسي 25, 505,110 ریال
super-pipe super-pipe-ir
بوشن پرسي 32
946160-Iبوشن پرسي 32, 635,910 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 16 × 20
944120-Iتبديل پرسي 16 × 20, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 16 × 25
945120-Iتبديل پرسي 16 × 25, 427,610 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 20 × 25
945140-Iتبديل پرسي 20 × 25, 447,560 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 20 × 32
946140-Iتبديل پرسي 20 × 32, 562,770 ریال
super-pipe super-pipe-ir
تبديل پرسي 25 × 32
946150-Iتبديل پرسي 25 × 32, 658,150 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري پرسي 1/2 × 16توپيچ
970252-Iزانو ديواري پرسي 1/2 × 16توپيچ, 354,580 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري پرسي 1/2 × 20 توپيچ
970452-Iزانوديواري پرسي 1/2 × 20 توپيچ, 374,530 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري پرسي 3/4 × 20 توپيچ
970453-Iزانوديواري پرسي 3/4 × 20 توپيچ, 482,980 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 پرسي 16 × 1/2× 16 توپيچ
970255-Iزانو سه‌راه 90 پرسي 16 × 1/2× 16 توپيچ, 491,920 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سه‌راه 90 پرسي 20 × 1/2 × 20 توپيچ
970455-Iزانو سه‌راه 90 پرسي 20 × 1/2 × 20 توپيچ, 522,880 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 20 توپيچ
1015515زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 20 توپيچ, 1,072,560 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو ديواري صفحه دار پرسي 1/2 × 16 توپيچ
962620P-Iزانو ديواري صفحه دار پرسي 1/2 × 16 توپيچ, 336,810 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 ×16 روپيچ
962650P-Iزانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 ×16 روپيچ, 334,520 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 90 صفحه دار پرسي 1/2 × 16 × 16 توپيچ
962622P-Iزانو سراه 90 صفحه دار پرسي 1/2 × 16 × 16 توپيچ, 389,900 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 90 صفحه دار پرسي 3/4 × 16 × 16 روپيچ
962652P-Iزانو سراه 90 صفحه دار پرسي 3/4 × 16 × 16 روپيچ, 407,770 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2×16 ×16 توپيچ
962422P-Iزانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2×16 ×16 توپيچ, 409,950 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 180 صفحه دار پرسي 3/4×16 ×16 توپيچ
962452P-Iزانو سراه 180 صفحه دار پرسي 3/4×16 ×16 توپيچ, 400,910 ریال
super-pipe super-pipe-ir
زانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2 توپيچ
962422P-Iزانو سراه 180 صفحه دار پرسي 1/2 توپيچ, super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 16
1007078ته بند پرسي 16, 520,700 ریال
super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 20
1007079ته بند پرسي 20, 786,550 ریال
super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 25
1007080ته بند پرسي 25, 1,030,270 ریال
super-pipe super-pipe-ir
ته بند پرسي 32
1007081ته بند پرسي 32, 1,351,600 ریال
super-pipe super-pipe-ir
لوله سوپرپايپ 40 (ساخت آلمان)
1013446لوله سوپرپايپ 40 (ساخت آلمان), 1,222,330 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 50 (ساخت آلمان)
1013449لوله سوپرپايپ 50 (ساخت آلمان), 1,626,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 63 (ساخت آلمان)
1013451لوله سوپرپايپ 63 (ساخت آلمان), 2,069,600 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 75 (ساخت آلمان)
1013453لوله سوپرپايپ 75 (ساخت آلمان), 3,688,460 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 90 (ساخت آلمان)
1013455لوله سوپرپايپ 90 (ساخت آلمان), 5,040,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله سوپرپايپ 110 (ساخت آلمان)
1013457لوله سوپرپايپ 110 (ساخت آلمان), 6,442,560 ریال
super-pipe super-pipe-de
مهره ماسوره 3/4×16یورو
1058090مهره ماسوره 3/4×16یورو, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-de
درپوش روپيچ "1
1014123درپوش روپيچ "1, super-pipe super-pipe-de
درپوش توپيچ "1/2
1014120درپوش توپيچ "1/2, 259,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
درپوش توپيچ "1
1014121درپوش توپيچ "1, super-pipe super-pipe-de
درپوش روپيچ "1 - ایرانی
770341-Iدرپوش روپيچ "1 - ایرانی, 183,890 ریال
super-pipe super-pipe-de
درپوش توپيچ "1 - ایرانی
770323-Iدرپوش توپيچ "1 - ایرانی, 183,340 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 2 انشعابي
770220-Iكلكتور 2 انشعابي, 780,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 3 انشعابي
770222-Iكلكتور 3 انشعابي, 988,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 4 انشعابي
770221-Iكلكتور 4 انشعابي, 1,282,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 40
1046901رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 40, 2,372,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 40
1046902رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 40, 2,665,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 50
1046905رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 50, 3,197,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ پرسي 2 × 50
1046906رابط روپيچ پرسي 2 × 50, 4,498,760 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ پرسي 1/4 1 × 40
1046903رابط توپيچ پرسي 1/4 1 × 40, 2,571,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ پرسي 1/2 1×40
1046904رابط توپيچ پرسي 1/2 1×40, 2,663,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ پرسي 1/2 1×50
1046907رابط توپيچ پرسي 1/2 1×50, 3,498,580 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي 40×40
1046908زانو پرسي 40×40, 3,096,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي 50×50
1046911زانو پرسي 50×50, 4,177,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1/2×16
1014686زانو پرسي روپيچ 1/2×16, 766,600 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1/2×20
1014729زانو پرسي روپيچ 1/2×20, 1,322,830 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 3/4×20
1014732زانو پرسي روپيچ 3/4×20, 1,440,220 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 3/4×25
1014751زانو پرسي روپيچ 3/4×25, 1,502,240 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1×25
1014755زانو پرسي روپيچ 1×25, 1,639,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1×32
1014770زانو پرسي روپيچ 1×32, 2,164,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانو پرسي روپيچ 1/4-1×40
1046909زانو پرسي روپيچ 1/4-1×40, 4,477,830 ریال
super-pipe super-pipe-de
چپقي پرسي 1/2 1 × 40
1046910چپقي پرسي 1/2 1 × 40, 4,773,660 ریال
super-pipe super-pipe-de
چپقي پرسي 1/2 1 × 50
1046912چپقي پرسي 1/2 1 × 50, 5,656,120 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 پرسي 40×40
1046913زانويي 45 پرسي 40×40, 3,474,920 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 پرسي 50×50
1046914زانويي 45 پرسي 50×50, 4,514,460 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه پرسي 40
1046921سه راه پرسي 40, 4,844,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه پرسي 50
1046928سه راه پرسي 50, 6,523,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 32 × 50 × 32
1046915سه راه تبديل پرسي 32 × 50 × 32, 8,768,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 20 × 40
1046916سه راه تبديل پرسي 40 × 20 × 40, 4,493,640 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه ‌راه تبديل پرسي 32 ×‌25 × 40
1046917سه ‌راه تبديل پرسي 32 ×‌25 × 40, 4,768,540 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 40
1046918سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 40, 4,506,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 32 × 32 × 40
1046919سه راه تبديل پرسي 32 × 32 × 40, 4,642,750 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 32 × 40
1046920سه راه تبديل پرسي 40 × 32 × 40, 4,538,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 50
1046924سه راه تبديل پرسي 40 × 25 × 50, 5,962,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 50 × 25 × 50
1046925سه راه تبديل پرسي 50 × 25 × 50, 6,303,040 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 50 × 32 × 50
1046926سه راه تبديل پرسي 50 × 32 × 50, 6,200,910 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راه تبديل پرسي 50 × 40 × 50
1046927سه راه تبديل پرسي 50 × 40 × 50, 6,363,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي روپيچ 16×1/2×16
1014927سه‌راه پرسي روپيچ 16×1/2×16, 1,604,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 16×1/2×16
1014931سه‌راه پرسي توپيچ 16×1/2×16, 1,513,360 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 20×1/2×20
1014987سه‌راه پرسي توپيچ 20×1/2×20, 1,712,830 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 20×3/4×20
1014991سه‌راه پرسي توپيچ 20×3/4×20, 1,823,570 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 25×1/2×25
1015044سه‌راه پرسي توپيچ 25×1/2×25, 1,889,960 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 25×3/4×25
1015048سه‌راه پرسي توپيچ 25×3/4×25, 1,983,150 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 32×1/2×32
1015088سه‌راه پرسي توپيچ 32×1/2×32, 2,282,140 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 32×3/4×32
1015091سه‌راه پرسي توپيچ 32×3/4×32, 2,361,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 40×3/4×40
1046923سه‌راه پرسي توپيچ 40×3/4×40, 3,517,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه پرسي توپيچ 50×1×50
1046929سه‌راه پرسي توپيچ 50×1×50, 5,146,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن پرسي 40
1046932بوشن پرسي 40, 2,380,240 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن پرسي 50
1046935بوشن پرسي 50, 3,231,310 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 25×40
1046930تبديل پرسي 25×40, 2,406,510 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 32×40
1046931تبديل پرسي 32×40, 2,498,180 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 32×50
1046933تبديل پرسي 32×50, 3,220,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل پرسي 40×50
1046934تبديل پرسي 40×50, 3,296,820 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×16
1015270رابط پرسي مهره‌دار 1/2×16, 1,389,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 3/4×16
1015274رابط پرسي مهره‌دار 3/4×16, 1,515,650 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×20
1015283رابط پرسي مهره‌دار 1/2×20, 1,643,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 3/4×20
1015286رابط پرسي مهره‌دار 3/4×20, 1,953,070 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1×25
1015297رابط پرسي مهره‌دار 1×25, 2,035,360 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/4-1×32
1015301رابط پرسي مهره‌دار 1/4-1×32, 2,243,120 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 1/2-1×40
1046937رابط پرسي مهره‌دار 1/2-1×40, 3,379,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي مهره‌دار 2×50
1046939رابط پرسي مهره‌دار 2×50, 4,106,800 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 25 - 2-RS
1029121رابط پرسي 25 - 2-RS, 2,487,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 32 - 2-RS
1029122رابط پرسي 32 - 2-RS, 2,550,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 40 - 2-RS
1046940رابط پرسي 40 - 2-RS, 2,563,580 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 50 - 2-RS
1046941رابط پرسي 50 - 2-RS, 2,851,660 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 63 - 2-RS
1029125رابط پرسي 63 - 2-RS, 3,202,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 75 - 2-RS
1029126رابط پرسي 75 - 2-RS, 5,017,380 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 90 - 3-RS
1029127رابط پرسي 90 - 3-RS, 9,400,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط پرسي 110 - 3-RS
1029128رابط پرسي 110 - 3-RS, 11,173,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط فلنجي 80 × RS-3
1029129رابط فلنجي 80 × RS-3, 21,532,850 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط فلنجي 100 × RS-3
1029130رابط فلنجي 100 × RS-3, 23,604,280 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط فلنجي RS-2 x 65
1059399رابط فلنجي RS-2 x 65, 20,477,620 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ 2 اينچ - 2-RS
1029131رابط روپيچ 2 اينچ - 2-RS, 2,956,410 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS
1029132رابط روپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS, 5,017,380 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ 3 اينچ - 3-RS
1029133رابط روپيچ 3 اينچ - 3-RS, 4,174,050 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 1 اينچ - 2-RS
1029134رابط توپيچ 1 اينچ - 2-RS, 2,508,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 2 اينچ - 2-RS
1029135رابط توپيچ 2 اينچ - 2-RS, 2,558,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS
1029136رابط توپيچ 1/2 2 اينچ - 2-RS, 6,007,100 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپيچ 3 اينچ - 3-RS
1029137رابط توپيچ 3 اينچ - 3-RS, 3,859,800 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي RS-2
1029138زانويي RS-2, 3,747,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي RS-3
1029139زانويي RS-3, 7,044,130 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 RS-2
1029140زانويي 45 RS-2, 3,977,740 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي 45 RS-3
1029141زانويي 45 RS-3, 8,426,690 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راهي RS-2
1029142سه راهي RS-2, 4,496,250 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه راهي RS-3
1029143سه راهي RS-3, 10,652,570 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن RS-2
1029144بوشن RS-2, 2,582,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن RS-3
1029145بوشن RS-3, 5,397,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
تبديل RS-2 × RS-3
1029146تبديل RS-2 × RS-3, 3,608,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت 5mm-RS-2
1046750بوشن شیفت 5mm-RS-2, 3,268,040 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت5mm-RS-3
1046751بوشن شیفت5mm-RS-3, 4,637,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت 130mm-RS-2
1046477بوشن شیفت 130mm-RS-2, 5,774,060 ریال
super-pipe super-pipe-de
بوشن شیفت 210mm-RS-3
1046478بوشن شیفت 210mm-RS-3, 12,915,090 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S1 ـ ۲۰
2030562Tشير سوپروالو S1 ـ ۲۰, 1,652,120 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S1 ـ ۲۵
1030563Tشير سوپروالو S1 ـ ۲۵, 1,852,020 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S1 ـ 32
2030564Tشير سوپروالو S1 ـ 32, 2,480,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S2
1030565Tشير سوپروالو S2, 1,364,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S3
1030567Tشير سوپروالو S3, 1,804,390 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو S4
1030569Tشير سوپروالو S4, 2,316,250 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ ۱۶
1030571Tشير سوپروالو T1 ـ ۱۶, 2,175,860 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ ۲۰
1030572Tشير سوپروالو T1 ـ ۲۰, 2,209,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ ۲۵
1030573Tشير سوپروالو T1 ـ ۲۵, 2,401,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T1 ـ 32
2030574Tشير سوپروالو T1 ـ 32, 2,909,110 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير سوپروالو T2
1030579Tشير سوپروالو T2, 2,035,360 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط سوپروالو T2 ـ ۱۶
1023263Tرابط سوپروالو T2 ـ ۱۶, 360,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط سوپروالو T2 ـ ۲۰
1023264Tرابط سوپروالو T2 ـ ۲۰, 386,300 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط سوپروالو T2 ـ ۲۵
1023265Tرابط سوپروالو T2 ـ ۲۵, 482,220 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "
1023275Tرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 ", 461,840 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4 "
1023276Tرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4 ", 506,960 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "
1023285Tرابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 ", 464,780 ریال
super-pipe super-pipe-de
ته‌بند سوپروالو T2
1023261Tته‌بند سوپروالو T2, 281,550 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي سوپروالو T2 ـ 16
1023266Tزانويي سوپروالو T2 ـ 16, 421,180 ریال
super-pipe super-pipe-de
زانويي سوپروالو T2 ـ 20
1023267Tزانويي سوپروالو T2 ـ 20, 449,520 ریال
super-pipe super-pipe-de
سه‌راه سوپروالو T2 ـ 16
1023268Tسه‌راه سوپروالو T2 ـ 16, 563,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور سوپروالو
1030601Tكلكتور سوپروالو, 7,358,380 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير گرد سوپروالو - كروم
1011716Tسرشير گرد سوپروالو - كروم, 445,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشیرگرد سوپروالو-کروم مات
1011726Tسرشیرگرد سوپروالو-کروم مات, 831,350 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير اهرمي سوپروالو - كروم
1011717Tسرشير اهرمي سوپروالو - كروم, 451,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات
1011727Tسرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات, 879,420 ریال
super-pipe super-pipe-de
روپيچ توپيچ سوپروالو
1011712Tروپيچ توپيچ سوپروالو, 445,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه دوبل سوپروالو
1011730Tپايه دوبل سوپروالو, 434,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
صفحه دراي‌وال سوپروالو
1011740Tصفحه دراي‌وال سوپروالو, 120,990 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو- كروم مات
1011722Tمجموعه‌ي دورپوش سوپروالو- كروم مات, 517,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم
1011731Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم, 597,980 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم مات
1011732Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم مات, 724,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - سفيد
1011733Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - سفيد, 504,020 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم سوپروالو T1 ـ DN8
1011713Tيدكي مكانيزم سوپروالو T1 ـ DN8, 794,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم ضد رسوب سوپروالو DN15
1011714Tيدكي مكانيزم ضد رسوب سوپروالو DN15, 888,140 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم سوپروالو DN15
1011715Tيدكي مكانيزم سوپروالو DN15, 831,350 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو - كروم
1011721Tيدكي مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو - كروم, 242,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي مكانيزم سوپروالو S
1011725Tيدكي مكانيزم سوپروالو S, 482,220 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي رينگ تفلون DN8 (جفت)
1011718Tيدكي رينگ تفلون DN8 (جفت), 34,880 ریال
super-pipe super-pipe-de
يدكي رينگ تفلون DN15 (جفت)
1011719Tيدكي رينگ تفلون DN15 (جفت), 34,880 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/8
2023552Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/8, 1,149,740 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "1/2
2023553Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "1/2, 1,149,740 ریال
super-pipe super-pipe-de
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/4
2023554Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/4, 1,252,520 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/8
2023252Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/8, 359,490 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "1/2
2023253Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "1/2, 359,490 ریال
super-pipe super-pipe-de
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/4
2023254Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/4, 469,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
گيج فشار سوپروالو I
2023240Tگيج فشار سوپروالو I, 2,933,630 ریال
super-pipe super-pipe-de
نايلون حباب دار متالايز
601010-Iنايلون حباب دار متالايز, 69,870 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات دوخروجی
580003-Iترموستات دوخروجی, 2,280,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات بيسيم T-75 سفيد
1000502ترموستات بيسيم T-75 سفيد, 10,284,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات بيسيم T-75 طوسي
1046114ترموستات بيسيم T-75 طوسي, 10,284,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترموستات بيسيم T-75 نقره‌اي
1000504ترموستات بيسيم T-75 نقره‌اي, 10,284,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه براي ترموستات T-75 سفيد
1000503پايه براي ترموستات T-75 سفيد, 645,610 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه براي ترموستات T-75 طوسي
1046115پايه براي ترموستات T-75 طوسي, 736,840 ریال
super-pipe super-pipe-de
پايه براي ترموستات T-75 نقره‌اي
1000505پايه براي ترموستات T-75 نقره‌اي, 1,175,020 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
577010-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م, 1,882,650 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
571510-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م, 979,910 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م
577020-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م, 2,227,860 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م
571520-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 م‌م, 1,043,030 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م
577030-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م, 2,469,840 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م
571530-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 م‌م, 1,121,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌
577040-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌, 2,650,340 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌
571540-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 م‌م‌, 1,302,770 ریال
super-pipe super-pipe-de
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م
577050-Iجعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م, 3,041,210 ریال
super-pipe super-pipe-de
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م
571550-Iدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 م‌م, 1,527,530 ریال
super-pipe super-pipe-de
افزودني بتون
100710-Iافزودني بتون, 137,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
بست خاردار
100718-Iبست خاردار, 3,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
بست ريلي
610516-Iبست ريلي, 97,780 ریال
super-pipe super-pipe-de
چسب عايق
100726-Iچسب عايق, 333,870 ریال
super-pipe super-pipe-de
عايق كناري
606000-Iعايق كناري, 15,260 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله خرطومي 20 - مشكي
520350-Iلوله خرطومي 20 - مشكي, 32,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترمينال ويژه راديويي C-56
1045565ترمينال ويژه راديويي C-56, 37,884,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترمينال ويژه C-56 + کنترلر DEM I-76
1045562ترمينال ويژه C-56 + کنترلر DEM I-76, 58,179,520 ریال
super-pipe super-pipe-de
ترمينال ويژه R10
586010-Iترمينال ويژه R10, 2,888,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
چسب دو طرفه
T100727-Iچسب دو طرفه, 13,080 ریال
super-pipe super-pipe-de
رله پمپ (براي ترمينال ويژه R10)
586005-Iرله پمپ (براي ترمينال ويژه R10), 458,240 ریال
super-pipe super-pipe-de
کنترلر DEM I-76
1045568کنترلر DEM I-76, 20,662,370 ریال
super-pipe super-pipe-de
دستگاه كنترل و تثبيت دما
549155دستگاه كنترل و تثبيت دما, 7,787,100 ریال
super-pipe super-pipe-de
مهره‌ماسوره 16 × 3/4 يورو
1013989مهره‌ماسوره 16 × 3/4 يورو, 281,440 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور دو انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013062كلكتور دو انشعابيSS براي گرمايش كفي, 10,617,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور سه انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013063كلكتور سه انشعابيSS براي گرمايش كفي, 13,213,640 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور چهار انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013064كلكتور چهار انشعابيSS براي گرمايش كفي, 16,829,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور پنج انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013065كلكتور پنج انشعابيSS براي گرمايش كفي, 19,505,770 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور شش انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013066كلكتور شش انشعابيSS براي گرمايش كفي, 22,528,560 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هفت انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013067كلكتور هفت انشعابيSS براي گرمايش كفي, 25,546,770 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هشت انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013068كلكتور هشت انشعابيSS براي گرمايش كفي, 28,567,270 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور نه انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013069كلكتور نه انشعابيSS براي گرمايش كفي, 31,676,930 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 10 انشعابيSS براي گرمايش كفي
1013070كلكتور 10 انشعابيSS براي گرمايش كفي, 34,642,710 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور دو انشعابيSS با دبي‌سنج
1013051كلكتور دو انشعابيSS با دبي‌سنج, 11,651,010 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور سه انشعابيSS با دبي سنج
1013052كلكتور سه انشعابيSS با دبي سنج, 15,104,900 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور چهار انشعابيSS با دبي‌سنج
1013053كلكتور چهار انشعابيSS با دبي‌سنج, 18,903,550 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور پنج انشعابيSS با دبي‌سنج
1013054كلكتور پنج انشعابيSS با دبي‌سنج, 22,439,620 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور شش انشعابيSS با دبي‌سنج
1013055كلكتور شش انشعابيSS با دبي‌سنج, 26,324,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هفت انشعابيSS با دبي‌سنج
1013056كلكتور هفت انشعابيSS با دبي‌سنج, 29,776,410 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور هشت انشعابيSS با دبي‌سنج
1013057كلكتور هشت انشعابيSS با دبي‌سنج, 33,659,310 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور نه انشعابيSS با دبي‌سنج
1013058كلكتور نه انشعابيSS با دبي‌سنج, 37,544,510 ریال
super-pipe super-pipe-de
كلكتور 10 انشعابيSS با دبي‌سنج
1013059كلكتور 10 انشعابيSS با دبي‌سنج, 41,504,920 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير برقي
1087763سرشير برقي, 3,223,570 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير برقي - 24 ولت
1013008سرشير برقي - 24 ولت, 3,262,370 ریال
super-pipe super-pipe-de
سرشير برقي براي شير کنترل کلکتور
1005605سرشير برقي براي شير کنترل کلکتور, 3,262,370 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير کنترل/بالانسينگ کلکتور
1005100شير کنترل/بالانسينگ کلکتور, 5,347,440 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير توپي "1روپيچ به 1" توپيچ
1032701شير توپي "1روپيچ به 1" توپيچ, 2,605,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
شير توپي 1 روپيچ × 3/4 توپيچ
1012913شير توپي 1 روپيچ × 3/4 توپيچ, 2,605,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 16
760016-Iفنر تو براي لوله 16, 130,910 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 20
760020-Iفنر تو براي لوله 20, 196,420 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 25
760025-Iفنر تو براي لوله 25, 222,150 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر تو براي لوله 32
760032-Iفنر تو براي لوله 32, 333,330 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر رو براي لوله 16
761016-Iفنر رو براي لوله 16, 244,060 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر رو براي لوله 20
761020-Iفنر رو براي لوله 20, 265,860 ریال
super-pipe super-pipe-de
فنر رو براي لوله 25
761025-Iفنر رو براي لوله 25, 311,420 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله خم كن براي اندازه‌هاي 14 تا 25
1013767لوله خم كن براي اندازه‌هاي 14 تا 25, 18,542,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله خم كن براي اندازه‌هاي 16، 20، 25 و 32
1013773لوله خم كن براي اندازه‌هاي 16، 20، 25 و 32, 30,323,480 ریال
super-pipe super-pipe-de
تراز رادياتور
100860-Iتراز رادياتور, 1,723,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور سه طرفه (16،20،25)
1015739كاليبراتور سه طرفه (16،20،25), 6,444,200 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 16
1006830كاليبراتور 16, 3,489,970 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 20
1015749كاليبراتور 20, 3,847,050 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 25
1015756كاليبراتور 25, 4,028,000 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 32
1015762كاليبراتور 32, 4,294,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 40
1006638كاليبراتور 40, 4,594,460 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 50
1015808كاليبراتور 50, 5,280,070 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 63
1014339كاليبراتور 63, 6,353,720 ریال
super-pipe super-pipe-de
كاليبراتور 75
1014344كاليبراتور 75, 9,574,670 ریال
super-pipe super-pipe-de
قيچي لوله بر - ژاپني
1013719قيچي لوله بر - ژاپني, 7,139,290 ریال
super-pipe super-pipe-de
قيچي لوله بر - تايواني
760000-Tقيچي لوله بر - تايواني, 1,014,140 ریال
super-pipe super-pipe-de
قيچي عمودی برای اندازه های20،16،14
1006636قيچي عمودی برای اندازه های20،16،14, 3,918,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
پرس دستي سايز 16 و 20 ( بدون تويي)
1015764پرس دستي سايز 16 و 20 ( بدون تويي), 21,573,400 ریال
super-pipe super-pipe-de
تويي پرس دستي 16
1015777تويي پرس دستي 16, 3,729,980 ریال
super-pipe super-pipe-de
تويي پرس دستي 20
1015780تويي پرس دستي 20, 3,729,980 ریال
super-pipe super-pipe-de
تيغه يدكي قيچي لوله بر ژاپني
1013721تيغه يدكي قيچي لوله بر ژاپني, 1,876,660 ریال
super-pipe super-pipe-de
تيغه يدكي قيچي لوله بر تايواني
760001-Tتيغه يدكي قيچي لوله بر تايواني, 385,760 ریال
super-pipe super-pipe-de
تيغه يدكي لوله بر (63-25 م‌م)
1006635تيغه يدكي لوله بر (63-25 م‌م), 861,870 ریال
super-pipe super-pipe-de
لوله بر 63-25 م‌م
1006634لوله بر 63-25 م‌م, 8,236,700 ریال
super-pipe super-pipe-de
دستگاه پرس هيدروالكتريك UP 75
1006827دستگاه پرس هيدروالكتريك UP 75, 169,243,320 ریال
super-pipe super-pipe-de
دستگاه پرس برقي UP 75 EL
1007082دستگاه پرس برقي UP 75 EL, 128,818,060 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 16 (با كد رنگ)
1007084فك پرس 16 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 20 (با كد رنگ)
1007086فك پرس 20 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 25 (با كد رنگ)
1007087فك پرس 25 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 32 (با كد رنگ)
1007088فك پرس 32 (با كد رنگ), 17,233,450 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 40
1015768فك پرس 40, 20,489,500 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك پرس 50
1015792فك پرس 50, 20,906,100 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك حلقه‌اي 90
1044548فك حلقه‌اي 90, 50,142,300 ریال
super-pipe super-pipe-de
فك حلقه‌اي 110
1044549فك حلقه‌اي 110, 50,951,300 ریال
super-pipe super-pipe-de
حلقه فک مدولار 63
1046541حلقه فک مدولار 63, 68,601,330 ریال